SariyerSES.com

TUNCELİ BELEDİYESİ VE TMMOB ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

TUNCELİ BELEDİYESİ VE TMMOB ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
12 Mart 2021 - 18:08

Tunceli Belediyesi ile TMMOB’ye bağlı odalar arasında ortak mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolü imzalandı.

 

Protokol; sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik iş birliği protokolü koşullarına dayanarak oluşturuldu. İlimizin geleceğine dönük katkı sunması amacıyla oluşturulan protokol ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik iş birliği içeriyor.

 

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu protokole ilişkin, “TMMOB’un diğer BARO ve STK’ların öneminin farkındayız. TMMOB güçlü bir kuruluş. Türkiye genelinde 600 bin üyesi bulunuyor. İlimiz de ise yaklaşık 300 üyesi var. Bu dayanışma kentin geleceğine dönük katkı sunması bakımından önem taşıyor. TMMOB ile dayanışma içerisinde bulunmaktan ve bu dayanışmanın parçası olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Daha sonra oda temsilcileri söz alarak Başkan Maçoğlu ve bu çalışmayı yürüten herkese teşekkür etti.

Tunceli Belediyesi ile TMMOB arasında imzalanan protokol ise şöyle:

 

 

“Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İş birliği Protokolü”

 

Madde 1: TARAFLAR VE TANIM

 

Belediye: Tunceli Belediyesi

 

Meslek Odası: TMMOB’ye bağlı, aşağıda belirtilen Meslek Odaları.

 

Madde 2: AMAÇ VE KAPSAM

 

Bu protokolün amacı; Tunceli il ve ilçelerinde içinde kamu yararını esas alan sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma ile halk sağlığının, tarihi, kültürel, doğal, tarımsal ve ekolojik değerlerin korunması, her türlü afetlere (deprem, sel, heyelan vb.) hazırlık ve risk yönetimi faaliyetleri ve bilişim teknolojileri gibi gerekli olan mimarlık ve mühendislik ve şehir plancılığı hizmetlerinin; ilgili mevzuata, bilimsel teknik esaslara, mesleki ve teknik kurallara, kent kültürü ve kimliği ile kentin ana planlarına uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde, ilgili Meslek Odalarıyla (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisler Odası, Makine Mühendisler Odası, Elektrik Mühendisler Odası, Jeoloji Mühendisler Odası, Ziraat Mühendisler Odası, ………..) İle Tunceli Belediyesi arasında bilimsel teknik iş birliğini gerçekleştirmek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınmasını ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını sahip çıkarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemek, tüm bu çalışmaların kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilmesini sağlamaktır.

Madde 3: YASAL DAYANAK

Bu protokol, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi gereği, 3194 sayılı İmar Yasası’nda mimar, şehir plancısı ve mühendislerle ilgili olarak tanımlanan mesleki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli denetimin yapılabilmesi ayrıca 6235/7303 sayılı TMMOB Kanununun ikinci maddesinde belirtilen odaların mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesi yönünde ilgili işlerde resmi makamlarla iş birliği yapmak hükmünün yaşama geçirilmesi yönünde düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

Madde 4: SORUMLULUKLAR

Protokol sürecinin takibi amacıyla Belediye Başkanı / İlgili Belediye Başkan Yardımcısı ve Meslek Odaları temsilcilerinden oluşacak protokol izleme kurulu kurulacaktır.

 

Taraflardan oluşacak protokol izleme kurulu bu protokol çerçevesinde iki ayda bir düzenli toplantılarla, bir tarafın talebi üzerine veya acil durumlarda bir araya gelerek ya da karşılıklı sunulan raporlarla hukuki düzenlemeler çerçevesinde Protokolün Madde (2) amaç maddesi kapsamında kente ilişkin ihtiyaç duyulan konuları değerlendirmek ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmakla, halka daha nitelikli hizmet sunulabilmesi için ortak mesleki faaliyet denetimi ve teknik iş birliği yapmakla sorumludurlar.

Meslek odaları üyelerince yapılan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin;

Bilimsel teknik esaslara ve diğer mesleki kural ve standartlara uygun yapılması konusunda üyelerine gerekli duyuru bilgilendirme ve düzenlemeleri yapmaktan,

 

Mimar, şehir plancısı ya da mühendisin o hizmeti yapabilmesi ve sorumluluğunu üstlenebilmesi için gerekli mesleki ve yasal koşulları taşımakta olmasından,

 

Üretilen hizmetin uygulamaya dönük teknik ve mesleki yeterliliğinin tam ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli girişimlerde bulunmaktan;

 

ç. Tunceli İli merkezinde protokole konu olan meslek odalarının temsilcilik veya mesleki denetim bürosu açmaktan,

 

Belediyeye ve topluma karşı sorumludur.

 

Belediye ise,

 

Yukarıdaki koşulları yerine getiren mühendis, mimar ve şehir plancılarının hizmetlerinin, yürürlükteki imar ve diğer mevzuatlara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde gerekli onay ve izinlerden sorumludur.

Protokolün uygulama ve izleme sürecine ilişkin Başkan/İlgili Belediye Başkan Yardımcısını görevlendirmekle sorumlu durumdadır.

Madde 5: GÖRÜŞ BİLDİRME VE İŞ BİRLİĞİ

Belediyeler hazırlamış oldukları plan ve projeler konusunda protokole esas meslek odalarından gerek gördükleri konularla ilgili olarak görüş alabilir. İlgili meslek odası, sağlıklı kentleşme ve kamu yararına aykırı ya da toprak, su varlıkları gibi doğa, kültürel, tarihi değerleri korumak açısından, sakıncalı bir sonuca yol açabileceğini öngördüğü plan, projeler ve uygulamalar için çekince raporu hazırlayabilir. Belediye, söz konusu rapor doğrultusunda gerekli önlemleri alma yetkisine sahiptir.

Bu protokole konu olan iş birliği alanlarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve sağlıklı kentleşmeye dönük iş birliği alanlarını zenginleştirmek üzere, Oda’ların ve Belediye’nin ilgili komisyonlarına taraflar gerek duyduğunda karşılıklı birer temsilcinin katılması yönünde, fikir birliğine varmışlardır.

Bu protokol, TMMOB’a bağlı meslek odalarıyla Belediye arasındaki kendi uzmanlık alanlarına yönelik iş birliği protokollerinde de temel ilkeler olarak değerlendirilecektir.

 

Madde 6: KURALLAR

 

Bu protokolün uygulanmasında, aşağıdaki kurallara uyulacaktır.

Belediye; yapı ruhsatı alınması için başvurulan her yapı projesinde, TMMOB’ye bağlı Odaların ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda protokole taraf olan meslek odalarının iç hukukunun gerektirdiği düzenlemeler ve yasal mevzuat çerçevesinde meslek odalarından müelliflik belgelerini ister.

 

Belediye, Madde 2 kapsamına giren konularda Meslek Odalarının yazılı ya da sözlü görüşlerini isteyebilir, gerekirse ortak çalışma grupları kurulması için belediye teknik elemanlarını görevlendirebilir. Bu kapsamda kent için hazırlanacak her türlü plan, proje ve yönetmelik çalışmalarında Meslek Odalarının katkı ve katılımını isteyebilir.

 

İlde faaliyet gösteren TMMOB’ne bağlı odalar her yıl en az üye sayısı kadar, alınacak inşaat ruhsatlarda proje müellifi olan (mimar, inşaat müh., makine müh., elektrik müh., harita müh., jeoloji müh.,) kişiler ise, en az yıl içinde müellif oldukları proje sayısının yarı sayısı kadar tarafların ortaklaşa karar vereceği alanda ve çeşitte ağaç dikecektir.

 

Belediye, bünyesinde çalıştırmak üzere yeni işe alacağı mühendis, mimar ve şehir plancılarından meslek odasına kayıt belgesini arar. Belediye bünyesinde çalışmakta olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının odaya kaydolması için teşvik eder.

Protokole taraf meslek odaları, mimarlık, şehir planlama, mühendislik ve imar uygulamaları ile ilgili sorunların çözümünde belediyeye yardımcı olacak, uzmanlık alanına ve amaç maddesi kapsamına giren konularda Belediye ile ilişkiye geçerek görüş ve önerilerini sunacaktır.

 

Bu protokolün uygulanması sırasında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı düzenlemeler ve protokol maddelerinde yapılacak değişiklikler belediye ile protokole taraf meslek odaları arasında müştereken yapılacaktır.

 

Her bir meslek odası ve belediye, bu protokolden kaynaklanacak işlemleri duyurma konusunda gerekli iş birliğinde bulunacaklardır.

 

Her bir meslek odası ilgili belediyenin talebi doğrultusunda çalışanlarına veya ilçe sakinlerine yönelik eğitim desteği verir.

 

Meslek odaları,  İlin Çevresel Sorunlarını, Doğal, tabiat varlıklarını, İnanç ve Kültürel varlıklarını koruma için Tunceli ve ilçe belediyeleri ile koordinasyon halinde her türlü teknik desteği verir.

 

Taraflar bu uygulamanın kamu yararını zedeleyecek bir bürokratik engel yaratmaması için azami gayret gösterecektir. İlgili meslek odaları, işleyişi aksatmamak için gerekli azami gayreti gösterecektir.

 

  1. K) Belediye ve meslek odaları, karşılıklı olarak duyuruları için gerekli azami olanağı tanıyacaklardır.

 

Madde 7: SÜRE

 

Bu protokol 1 (bir) yıl boyunca geçerlidir. Fesih yapılmadığı takdirde birer yıllık sürelerle devam edecektir.

 

Madde 8: FESİH HAKKI

 

Mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı Belediye iş birliği sözleşmesini bu değişikliklere göre uyarlanmasını ya da gerekirse feshini yapar.

 

Taraflardan birinin talebi doğrultusunda bu protokol feshedilir.

 

Madde 9:YÜRÜTME

 

9  (dokuz) maddeden oluşan bu protokol … tarihinde tarafların  imzası  ile yürürlüğe girer ve izleme kurulu tarafından takip edilir. Tunceli Belediyesi ile Meslek Odaların yönetim kurullarınca ortaklaşa yürütülür. İş bu protokol Belediye Başkanının ve Odaların yetkili temsilcileri tarafından imza altına alınmıştır.

 

Tunceli Belediyesi                                     TMMOB’ ne Bağlı Meslek Odalarının Tunceli Birimleri

 

Mimarlar Odası Tunceli Temsilciliği

 

İnşaat Müh. Odası Temsilciliği

 

Makine Müh. Odası Temsilciliği

 

Elektrik Müh. Odası Temsilciliği

 

Ziraat Müh. Odası Temsilciliği

 

Jeoloji Müh. Oda Temsilciliği

windows 10 education lisans satın al

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.